ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN  VAN ARTLIFE HOME

Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle transacties met vestigingen onder de ARTLIFE HOME.

Door het sluiten van een overeenkomst met verkoper erkent koper met deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden bekend te zijn en er mee in te stemmen.

Artikel 1. Aanbiedingen en bevestiging

 1. Alle aanbiedingen, hoe ook genaamd, op welke wijze ook gedaan, zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.
 2. Koopovereenkomsten of andere overeenkomsten komen tot stand door het plaatsen van een order door koper en schriftelijke bevestiging (bevestiging per e-mail daaronder begrepen) door verkoper of, indien zodanige bevestiging achterwege blijft, na een tijdsverloop van veertien dagen, voor zover verkoper binnen die termijn door stilzwijgen of feitelijk handelen de overeenkomst kennelijk heeft geaccepteerd.
 3. Indien niet binnen acht werkdagen de juistheid van een schriftelijke bevestiging wordt ontkend, zijn beide partijen hieraan gebonden.
 4. Onder verkoper wordt voor deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden verstaan: de eenmanszaak die de ARTLIFE HOME vestiging exploiteert waar koper de overeenkomst sluit. Onder koper wordt voor deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden verstaan: degene die zich ter zake van de inkoop van goederen jegens verkoper heeft verbonden, of met het oogmerk daarop met verkoper in onderhandeling is.

Artikel 2.  Prijzen.

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld, zijn alle prijzen exclusief B.T.W.
 2. Indien tussen de data van de aanbieding en koop, ook indien verkoper een bindend aanbod heeft gedaan, of tussen die van koop en levering door oorzaken buiten verkopers macht, een prijsstijging van aangeboden of verkochte goederen mocht optreden, bijvoorbeeld door stijging van materiaalprijzen, productiekosten, in- en uitvoerrechten, belastingen, koersen van buitenlandse valuta, transportkosten en dergelijke, is verkoper bevoegd deze door te berekenen.
  3. Bij ons actie met “GRATIS ONDERVLOER BIJ AANKOOP LAMINAAT” wordt bedoeld de basic ondervloer. Bij keuze van andere ondervloeren vervalt de gratis ondervloer.

 Artikel 3. Levertijd

De levertijd wordt door verkoper zo nauwkeurig mogelijk benaderd doch kan alleen beschouwd worden als een streefdatum/-periode. Verkoper behoudt zich alle onvoorziene omstandigheden voor, aangezien vele goederen door de verkoper besteld moeten worden bij derden-leveranciers c.q. fabrieken. algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Koper heeft geen recht op enige schadevergoeding bij een eventuele overschrijding van de begrote levertijd. Wegens overschrijding van de levertijd kan koper de order niet annuleren of de ontvangst en/of betaling van de goederen weigeren.

Artikel 4. Levering en risico

 1. Indien franco levering is overeengekomen, reizen de goederen voor rekening en risico van verkoper.
 2. In alle andere gevallen reizen de goederen voor rekening en risico van koper.
 3. De keuze van het vervoermiddel berust bij verkoper.
 4. Bij levering franco werk behoeft verkoper de goederen niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein kan komen. Tenzij anders overeengekomen, dient koper tijdig zorg te dragen voor de binnen het vervoersgebied eventueel benodigde toestemmingen, ontheffingen en vergunningen. Levering geschiedt steeds naast het voertuig, terwijl koper verplicht is de goederen daar in ontvangst te nemen. Koper en verkoper dragen gezamenlijk zorg voor de lossing. Blijft koper hiermee in gebreke, dan komen daardoor ontstane kosten geheel voor zijn rekening.
 5. Lossing/bezorging van goederen buiten werktijd kan alleen plaatsvinden in overleg tussen koper en verkoper.
 6. Bij afwezigheid van koper op de plaats van levering gedurende werktijd of, indien afgesproken, buiten werktijd worden de goederen gelost voor rekening van koper.
 7. Verkoper mag bij afwezigheid van koper ook de materialen terug meenemen. In dit geval worden voor de tweede poging tot levering kosten berekend zoals deze worden gehanteerd per provincie op de website en komen hier administratiekosten van €35 excl. btw erbij.
 8. Bij een levering kan tot 3% van de materialen schade bevatten, hier is geen aanspraak op mogelijk.
 9. Schade aan geleverde materialen dienen binnen 48 uur gemeld te worden met een duidelijke foto waaruit blijkt dat de schade niet door klant is veroorzaakt. Na 48 uur is hier geen aanspraak meer op mogelijk.

Artikel 5. Levering en afroep

In het geval dat levering op afroep is overeengekomen, zonder dat daarbij termijnen voor het afroepen zijn gesteld, is verkoper bevoegd, indien binnen drie maanden na het sluiten van de koopovereenkomst nog niet alle goederen zijn afgeroepen, koper te sommeren een termijn te noemen binnen welke alles zal moeten zijn afgeroepen. De door koper te noemen termijn mag een tijdvak van drie maanden, gerekend vanaf de dag dat koper redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van verkopers sommatie, niet overschrijden. Koper is verplicht om aan de voornoemde sommatie gevolg te geven; bij gebreke van dien is verkoper bevoegd de goederen na het verstrijken van een tijdvak gelijk aan de langste termijn die koper bevoegd zou zijn geweest te stellen, voor rekening en -indien het risico van de goederen nog bij verkoper zou berusten- risico van koper op te slaan, dan wel de koop zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en desgewenst schadevergoeding te vorderen. Gelijke bevoegdheden komen verkoper toe indien koper, ondanks het noemen van een termijn, deze niet nakomt.

Artikel 6. Hoeveelheid

 1. Een bij de aflevering van goederen verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document wordt geacht de hoeveelheid van het geleverde juist weer te geven tenzij koper zijn bezwaar daartegen terstond na ontvangst van de goederen aan verkoper meldt. Manco’s of schade dienen direct door koper op het afleveringsdocument te worden aangetekend.
 2. Ook al meldt koper tijdig aan verkoper dat hem minder is geleverd dan op het eerste lid van dit artikel bedoelde document, dan geeft hem zulks niet het recht tot opschorting van volledige betaling.

 Artikel 7. Hoedanigheid en keuring

 1. Indien en voor zover niets schriftelijk is overeengekomen omtrent de hoedanigheid van de goederen bij levering, kan koper slechts aanspraak maken op een hoedanigheid in overeenstemming met hetgeen in de handel in betrokken goed normaal en gebruikelijk is.
 2. Bij aanbieding c.q. levering volgens monster geldt het monster slechts tot vaststelling van de gemiddelde kwaliteit van de structuur, het uiterlijk en de kleur van de te leveren goederen.
 3. De kleur/maat van een product kan afwijken van het monsterstuk in de showroom of tekst op de doos en afbeelding op onze website, hier is geen aanspraak op mogelijk. Bij nalevering bestaat de kans op kleurverschil en maatafwijking.
 4. Indien en voor zover omtrent de hoedanigheid is overeengekomen dat deze zal zijn volgens een bestek en/of dat de levering zal geschieden op keur en/of ten genoegen van kopers opdrachtgevers of diens bouwdirectie, kan koper daaraan slechts aanspraken ontlenen die verder gaan dan hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, indien en voor zover die verdergaande aanspraken uitdrukkelijk zijn overeengekomen en voortvloeien uit kopers gebondenheid aan bestekbepalingen, waarvan koper de inhoud schriftelijk en tijdig aan de verkoper heeft medegedeeld, zodat verkoper daarmee bij zijn aanbieding rekening heeft kunnen houden.
 5. Koper heeft het recht de goederen op zijn kosten te keuren.
 6. Aan de bezwaren wegens gebreken in de hoedanigheid van de goederen -zoals kwaliteit, afmetingen of stukstal per handelseenheid- kan koper slechts aanspraken jegens verkoper ontlenen voor zover de goederen niet zijn verwerkt en mits koper het bestaan van zulke bezwaren meldt: a. ingeval van levering franco op het werk/afleveradres; binnen vijf werkdagen na ontvangst van de goederen; b. ingeval van levering franco voor de wal of franco station; zodra mogelijk na ontvangst van de goederen; c. in alle andere gevallen; voor de verlading, behoudens het in lid 6 bepaalde. De door verkoper gehanteerde en getoonde monsters, met name die van keramische producten, keukens en dergelijke zijn fabrieksmonsters. Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kleurafwijkingen ten opzichte van de monsters.
 7. In de gevallen, bedoeld in lid 5 onder c, is de verkoper, indien koper daarom heeft verzocht en voor zover zulks redelijkerwijs van verkoper kan worden gevraagd, verplicht tijdig voor de verlading aan de koper kennis te geven van tijd en plaats waarop de keuring kan geschieden. Is verkoper deze verplichting niet nagekomen, dan is koper bevoegd zijn bezwaren nog te melden zodra mogelijk, binnen een redelijke termijn doch uiterlijk acht werkdagen na ontvangst van de goederen.
 8. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen bovengenoemde termijnen door inspectie hadden kunnen worden geconstateerd, dienen binnen acht dagen na constatering schriftelijk ter kennis van verkoper te worden gebracht. Ter zake van gebreken die na verloop van 1 jaar na levering worden ontdekt, kan niet meer worden gereclameerd.
 9. Indien koper volgens vorenstaande bepalingen een aanspraak kan doen gelden, geeft hem zulks niet het recht om de betaling op te schorten.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van verkoper, als in het vorige artikel bedoeld, alsook iedere andere aansprakelijkheid, voortvloeiende uit andere feiten of omstandigheden, gaat nimmer verder dan vergoeding van de factuurwaarde dan wel herlevering van goederen, zulks ter keuze van koper en voor zover verkoper in staat is om soortgelijke goederen te leveren. Verwerking door koper of derden van de geleverde goederen brengt mee dat elke vorm van aansprakelijkheid van de zijde van de verkoper vervalt.
 2. Derden kunnen nimmer aanspraken jegens verkoper doen gelden.
 3. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging van de bouw, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten e.d.. Evenmin is verkoper aansprakelijk voor kosten, schade en interesten die het gevolg zijn van daden, nalatigheden of adviezen van personen in dienst van verkoper en/of personen die door verkoper worden ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst.
 4. Eventuele garanties van de fabrikant zullen integraal worden doorgegeven aan de koper; de aanspraken van koper vinden hierin tevens hun begrenzing.

Artikel 9. Emballage

 1. Meermalen bruikbare emballage wordt door de verkoper zo spoedig mogelijk (al dan niet) per (verzamel-) factuur in rekening gebracht.
 2. Voor op kosten van koper geretourneerde emballage, als bedoeld in het eerste lid, wordt spoedig na ontvangst ervan door verkoper aan koper een creditfactuur toegezonden.
 3. In afwijking van hetgeen in de vorige leden bepaald is, is verkoper geen vergoeding verschuldigd voor in beschadigde staat geretourneerde emballage, evenals voor emballage die niet door verkoper berekend dan wel geleverd is.
 4. Koper is eerst bij de ontvangst van de creditfactuur bevoegd de waarde van de geretourneerde emballage, tot het gecrediteerde bedrag, in mindering te brengen op het door hem aan de verkoper verschuldigde.
 5. Indien het bedrag der creditfactuur meer bedraagt dan de koper bij ontvangst van die factuur nog aan verkoper verschuldigd is, wordt dat meerdere binnen een maand na factuurdatum aan koper voldaan.

Artikel 10. Retourzendingen

 1. Retourzendingen kunnen zonder voorafgaand overleg niet worden geaccepteerd.
 2. Geheel of gedeeltelijk verwerkte goederen, beschadigde goederen en verpakte goederen, waarvan de verpakking ontbreekt of is beschadigd, kunnen nimmer worden geretourneerd.
 3. Heeft u teveel gekocht of een verkeerde keuze gemaakt ? U kunt tot 14 dagen na aankoop het artikel of product retourneren of ruilen ongeacht de reden.
 4. Indien de koper de bestelling aan deur weigert of retourneert, worden er €35 excl. btw annuleringskosten en €75 excl. btw transportkosten in vermindering gebracht bij het te retourneren bedrag aan de koper. De transportkosten worden als €75 excl. btw per pallet berekend bij een order met meerdere pallets.
 5. Producten worden geproduceerd met een tint- en kalibernummer. Voorraadartikelen kunnen wij retour nemen. Dit kan alleen als wij dezelfde tint- en calibernummers op voorraad hebben staan. U kunt deze binnen 14 dagen retouren in onbeschadigde en ongeopende verpakkingen.

  Voor het retourneren van de hierboven beschreven voorraadartikelen rekenen we €35 excl. btw administratiekosten.

  Materialen die speciaal voor u besteld zijn en niet in ons voorraadprogramma zijn opgenomen kunnen wij helaas niet retour nemen.

  Informeer tijdens het bestellen naar het retourbeleid van betreffende producten.

  Indien bij retour blijkt dat de verpakking geheel of gedeeltelijk beschadigd is, wordt er 25% ingehouden op het retourbedrag.
  De inhoud dient wel onbeschadigd en ongebruikt te zijn.

Artikel 11. Overmacht

 1. Indien verkoper door overmacht verhinderd zal zijn te leveren of op normale wijze te leveren, zal hij het recht hebben de levertijd te verlengen met de duur van de overmacht dan wel de order, voorzover deze nog niet is uitgevoerd, te annuleren, zonder dat verkoper hierdoor schadeplichtig zal zijn.
 2. Als overmacht zullen gelden: oorlog, oproer, rellen, molest, staking en uitsluiting, stremming van de aanvoer, breuk van machines en/of gereedschappen, niet beschikbaar zijn van vervoer, stagnaties in de aanvoer, overheidsmaatregelen alsmede iedere omstandigheid, welke dan ook, waardoor het voor verkoper redelijkerwijs gesproken onmogelijk is om op normale wijze te leveren.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

 1. Geleverde goederen blijven het eigendom van verkoper totdat koper zijn tegenprestaties voor alle door verkoper aan koper krachtens enige overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken heeft voldaan, hieronder is mede begrepen de vorderingen uit overeenkomsten waarbij naast levering van zaken tevens het verrichten van bepaalde werkzaamheden zijn bedongen alsmede terzake van vorderingen wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten. Onder deze schadevergoedingsverplichting wordt tevens begrepen rente, kosten alsmede de in voorkomend geval als een boetebeding gefixeerde schadevergoeding.
 2. Koper verplicht zich jegens verkoper om tot zekerheid van betaling van al hetgeen verkoper van koper uit welken hoofde dan ook te vorderen heeft op eerste verzoek aan verkoper naar diens oordeel genoegzame zekerheid te stellen. Onverminderd het hiervoor gestelde, wordt tot meerdere zekerheid van betaling van al hetgeen verkoper uit andere hoofde dan in het voorgaande lid werd genoemd van koper te vorderen heeft, hierbij bij voorbaat op de geleverde zaken een bezitloos pandrecht ten behoeve van verkoper gevestigd. Verkoper is bevoegd dit pandrecht in voorkomend geval te registreren.

Artikel 13. Betaling en zekerheidsstelling

 1. Betalingen door koper dienen vooraf per bank of tijdens de levering direct aan de chauffeur per kas te worden betaald. Koper is wegens niet tijdige betaling in gebreke, zonder dat hiertoe een schriftelijke aanmaning of ingebrekestelling is vereist.
 2. Het bedrag van de factuur wordt steeds verhoogd met een kredietbeperkingstoeslag van 2%. Deze toeslag wordt door de koper verschuldigd indien de betaling na de vervaldag plaatsvindt.
 3. Koper is vanaf de vervaldag van de factuur, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, over het opeisbare bedrag rente verschuldigd. De rente is gelijk aan de wettelijke vertragingsrente in geval van handelsovereenkomsten. Verkoper is gerechtigd de ontvangen betalingen primair aan te wenden voor het afboeken van de vervallen rente en kosten alvorens over te gaan tot het afboeken van de betalingen op de verschuldigde hoofdsom.
 4. Indien naar verkopers oordeel daartoe termen aanwezig zijn, is deze te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de koper deugdelijk zekerheid voor de betaling stelt. Bij gebreke van het stellen van zodanige zekerheid heeft de verkoper het recht om de levering op te schorten, ook indien levering op afroep is overeengekomen, of om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en desgewenst schadevergoeding te vorderen. De koopprijs van hetgeen reeds is geleverd, wordt alsdan terstond opeisbaar.
 5. Bij niet-betaling door koper is de verkoper gerechtigd zonder voorafgaande aanzegging verdere leveranties op te schorten.
 6. Koper die het door hem verschuldigde niet op tijd heeft betaald, is verplicht aan verkoper de kosten gemaakt tot inning der vordering te vergoeden, waaronder mede zijn begrepen de buitengerechtelijke kosten (ter beoordeling van de rechter) en de eventuele executiekosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het verschuldigde bedrag, doch minimaal conform het incassotarief van de Orde van Advocaten, met een minimum van € 113,45 per zaak.

Artikel 14. Afwijkende bedingen

Bedingen afkomstig van koper, afwijkende van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden, zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk door verkoper zijn aanvaard, waarbij verkoper daarnaast expliciet en schriftelijk heeft bevestigd dat in het onderhavige geval afstand wordt gedaan van de toepasselijkheid van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.

Artikel 15. Toepasselijk recht/Geschillen

 1. Alle met verkoper aangegane overeenkomsten worden beheerst door het Nederlandse recht, waarop deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden als aanvulling en voorzover bepalingen van dwingend karakter zich daar niet tegen verzetten, als afwijking gelden.
 2. Eventuele geschillen tussen koper en verkoper worden beslist door de Rechtbank te Alkmaar, voorzieningen in kort geding daaronder begrepen, behoudens eventuele domiciliekeuze in de woonplaats van koper, welke keuze uitdrukkelijk is voorbehouden aan verkoper, en eventuele uitzonderingen krachtens dwingend recht.

Artikel 16. Bijzondere algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de webshop

 1. Verkoper biedt aan geregistreerde kopers de mogelijkheid bestellingen en aankopen te doen via de webshop welke kan worden benaderd via www.artlifehome.nl.
 2. In afwijking van artikel 1.2 Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden komen koopovereenkomsten in de webshop tot stand door de finale bevestiging door koper van de bestelling via de knop “[bestellen]” en de elektronisch verstuurde bevestiging van die bestelling namens verkoper.
 3. In aanvulling op en afwijking van artikel 1.4 Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt bij een bestelling via de webshop onder verkoper verstaan: a. indien koper de goederen zelf ophaalt bij een ARTLIFE HOME vestiging, de eenmanszaak, die de ARTLIFE HOME vestiging exploiteert. b. indien koper de goederen laat bezorgen op een door koper opgegeven adres binnen Nederland, de eenmanszaak die de ARTLIFE HOME vestiging exploiteert waarbij de koper staat ingeschreven. Op schriftelijk verzoek van koper aan ARTLIFE HOME  te Alkmaar (Vondelstraat 58-60, 1814 AC Alkmaar) kan de vestiging waarbij koper staat ingeschreven worden gewijzigd. Reeds geplaatste orders in de webshop vóór het moment van wijziging in het systeem van ARTLIFE HOME worden niet met terugwerkende kracht aangepast.
 4. In de webshop vermelde prijzen zijn exclusief individueel overeengekomen afspraken, welke door de betreffende verkoper separaat achteraf worden verrekend.
 5. Bij elektronische betaling gelden de regels van de payment service provider die de betaling afwikkelt.
 6. Verkoper streeft naar zorgvuldigheid bij het aanbieden van goederen en diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod zijn niet bindend voor verkoper.
 7. Bij bestellingen via de webshop met een verkoper in de zin van artikel 16.3 sub b worden de kosten van de bezorging in de webshop aangegeven en in de orderbevestiging vermeld. Artikel 4.2 Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden is niet toepasbaar.
 8. Iedere transactie in de webshop betreft een individuele koopovereenkomst tussen verkoper en koper welke niet kan worden verrekend, gecombineerd met of anderszins gekoppeld aan andere transacties. Verkoper kan naar eigen inzicht hiervan afwijken.
 9. In tegenstelling tot artikel 10.3 Retourzendingen kunnen artikelen welke niet standaard in ons magazijn aanwezig zijn niet worden retourneert. Dit omdat wij dit speciaal voor u bestellen en zelf niet standaard in assortiment houden. Tevens kunnen wij deze producten ook niet retourneren aan de producent of groothandel.
 10. Bij strijd tussen de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zoals beschreven in de artikelen 1 tot en met 15 en de Bijzondere algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de webshop heeft artikel 16 voorrang boven de artikelen 1 tot en met 15.

Artikel 17. Annuleren van een bestelling

 1. Annuleren van een bestelling kan binnen 7 dagen 
 2. Bij een annulering wordt €35 excl. btw in rekening gebracht voor de administratiekosten.
 3. Annuleren kan via een e-mail of telefonisch